Tel: 933 789 570 . Fax: 934 782 021

Avinguda Verge de Montserrat nº 133, 1r 2a. El Prat de Llobregat (Barcelona)

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de la empresa mercantil J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., CIF: B-62122247, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 82162, Foli 0115, Fulla Nº B-209010, Inscripció 1ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.codinadvocats.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. o a tercers.

J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en AVINGUDA VERGE MONTSERRAT, 133 1º 2ª – 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) o bé, enviar un correu electrònic a info@codinadvocats.cat

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@codinadvocats.com, manifestant la seva voluntat.

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. En el cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en els serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L.

Normes de Comportament SECCIÓ NOTÍCIES

Si vols participar a la secció notícies, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar a aquesta secció de la web ets l’únic responsable dels missatges que difons mitjançant aquesta, garantint a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que es el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l a la secció.

I s’eximeix a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir la noticia apropiada. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica de la noticia podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes de la secció.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic de la secció.

4.- J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats a aquesta secció de la web conforme als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no és responsable d’allò publicat a la secció noticies de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada a la mateixa. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de noticies de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús de la secció noticies de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L., mitjançant el correu electrònic info@codinadvocats.cat indicant a la referència del assumpte “moderació secció noticies”, perquè J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a J. CODINA SERVEIS JURIDICS, S.L. davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós a la secció noticies o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per l’usuari d’aquesta secció de la web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.