Dret d’aigües i medi ambient

 • Assessorament jurídic integral a comunitats d’usuaris d’aigua, indústries, administracions públiques i empreses d’abastament d’aigua i sanejament.
 • Mediadors amb l’administració ambiental a nivell estatal, autonòmic i local.
 • Tramitació d’expedients d’autorització i concessió d’aigües i qualsevol altre en matèria de medi ambient.
 • Defensa jurídica i assessorament en expedients sancionadors i en matèria de reconeixement de drets d’aigües i/o mediambientals, tant en via administrativa com judicial.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria de prevenció i control ambiental d’activitats.
 • Redacció d’informes jurídics.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria de cànon de l’aigua, cànon de regulació i utilització i qualsevol altre tribut o taxa mediambiental.
 • Assistència jurídica per la creació de serveis d’abastament d’aigua, canvis de forma de gestió, modificació i resolució dels contractes i altres qüestions jurídiques relacionades amb la gestió del servei.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria tarifària i de contractació pública.
 • Assessorament jurídic en la redacció de convenis, contractes i altres documents jurídics en matèria d’aigües i sanejament.
 • Realització d’inventaris de béns patrimonials i concessionals.
 • Serveis de gestió i assessorament d’associacions ambientals, polígons industrials, juntes de conservació i altres col·lectius del món industrial i empresarial.
 • Assistència jurídica en les reclamacions d’usuaris o abonats contra comunitats d’usuaris o entitats subministradores.