Administració de finques

Administració de finques vertical

 • Estudiem la rendibilitat del seu patrimoni i li oferim la possibilitat d’augmentar la seva rendibilitat.
 • Ens encarreguem de trobar un llogater que ofereixi les màximes garanties de pagament.
 • Elaboració de liquidacions mensuals amb el màxim detall i rigor.
 • Assessorament sobre la contractació d’assegurances.
 • Liquidacions d’impostos derivats de la venta i del lloguer (IVA, IRPF, etc.).
 • Rapidesa en la reclamació d’impagaments judicials i extrajudicials.
 • Formalització dels contractes amb seguretat jurídica (Jordi Codina és administrador de finques col·legiat pel col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona).
 • Tràmit de cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica.
 • Gestió de fiances a l’INCASOL.
 • Registre del contracte a la Oficina Liquidadora (ITPiAJD).
 • Tràmit i gestió d’obligacions tributàries derivades del lloguer i la venta i obligacions d’arrendador i arrendatari.
 • Assessorament en reformes de les lleis d’arrendaments i del sistema tributari relacionat.

Administració de finques horitzontal: Comunitats de Propietaris

 • Assessorament jurídic en la constitució de Comunitats de Propietaris.
 • Cobraments (derrames, quotes, reclamació i seguiment d’impagats).
 • Pagaments (a proveïdors, empreses subministradores, empleats, asseguradores).
 • Gestió d’assumptes derivats de les Comunitats(reparacions, subvencions, revisions, etc.)
 • Solucions eficaces en casos d’emergència.
 • Contractació, control i coordinació dels proveïdors.
 • Assessorament en la contractació de l’assegurança de la comunitat.
 • Preparació, assistència, convocatòria i seguiment de les reunions de la comunitat.
 • Elaboració i seguiment de llibres d’actes i d’acords comunitaris.
 • Procediments judicials per impagats o incompliments.
 • Assessorament jurídic general i en especial a la Llei de Propietat Horitzontal i d’altres d’aplicació.