Dret administratiu

  • Especialistes en l’assistència jurídica en procediments d’expropiació forçosa.
  • Assessorament integral en matèria de contractació pública i planejament urbanístic.
  • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en els àmbits de la salut, per l’execució d’obra pública, etc.
  • Assistència jurídica a expedients sancionadors incoats per l’administració estatal, autonòmica o local en qualsevol matèria.
  • Defensa jurídica i assessorament en expedients de concessions administratives i patrimonials.
  • Arbitratge i mediació en matèria de consum, energia (elèctrica i gas), bancs i assegurances.
  • Recursos administratius i contenciosos administratius en tot tipus de procediment, inclòs procediment especial de protecció de drets fonamentals.
  • Recursos i reclamacions econòmic-administratives davant l’administració tributària.
  • Regularització registral i assessorament jurídic en les relacions amb les administracions públiques a associacions i fundacions.
  • Llicències i permisos administratius.