La Responsabilitat Patrimonial de l’Administració Pública i la crisi del COVID 19

La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques (RPA) és l’obligació que té l’Estat de reparar o de respondre pel dany ocasionat pel funcionament d’alguna de les administracions públiques.

L’article 106.2 de la Constitució Espanyola, estableix que: “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La responsabilitat dels poders i administracions públiques és un mandat constitucional que no es pot eludir ni tan sols, durant la declaració dels estats d’alarma, excepció i setge, contemplats a l’article 116 de la Constitució i regulats per la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitiodisposicions que deixen ben clar que, és voluntat de la Constitució y de la LO 4/1981 que es procedeixi a reparar els perjudicis que es causin durant els estats d’alarma, excepció i setge, que tinguin causa en les decisions, disposicions i actes que adoptin els poders públics competents.

Tot i que la llei i la jurisprudència coincideixen en que quan concorre força major, decau la responsabilitat patrimonialde l’administració, cal especificar que en el cas de la Covid 19, si bé es cert que a nivell global la pandèmia es pot considerar força major, en el cas concret de l’estat espanyol, el temps objectiu de reacció d’acord amb la seqüència concreta dels esdeveniments i comunicats oficials emesos prou temps abans, fan decaure la força major i evidencien que els gestors públics espanyols han reaccionat amb una tardança i improvisació que ha ocasionat danys injustos i innecessaris que hauran de ser reparats per la via de la RPA, sense descartar altres responsabilitats, entre elles les penals.

L’exercici de les facultats extraordinàries de l’estat d’alarma, de forma injustificada o abusiva ha de comportar l’exigència de responsabilitats de tot ordre (incloses les penals), doncs com ja hem vist, la pròpia Constitució impedeix l’abús dels poders extraordinaris que confereixen els estats d’alarma i excepció.

Per tant, en el cas de que considereu que durant aquesta crisi i com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma del RD 463/2020 i totes les seves pròrrogues, heu hagut de patir conseqüències patrimonials injustificades derivades de la mala planificació i gestió de les administracions públiques o heu vist abusivament limitats els vostres drets i llibertats constitucionals, sapigueu que teniu dret a reclamar la responsabilitat patrimonial de l’administració amb l’ajut d’un despatx d’advocats.

A Codina Advocats estem preparats per a acompanyar-vos en aquest camí si en teniu necessitat.

Codina Advocats

Maig de 2020.

Feu un comentari