I PREMI TREBALL DE RECERCA “CODINA ADVOCATS”

Amb la finalitat d’incentivar i potenciar l’esperit de recerca de la creativitat en alumnes de batxillerat, el despatx CODINA ADVOCATS ha creat el Premi de Treball de Recerca “CODINA ADVOCATS” des del qual es vol incentivar el coneixement del dret i la seva influència sobre el medi ambient.

CODINA ADVOCATS és un despatx professional del dret de reconegut prestigi amb més de trenta anys d’experiència vinculat al dret d’aigües i medi ambient ubicat a el Prat de Llobregat. Sota l’impuls de Jordi Codina Roig, soci fundador de la firma, i la col·laboració de diferents experts volen convertir aquest Premi en una beca recurrent per als alumnes de batxillerat de tota Catalunya.

 1. Temàtica
  Treballs de recerca de batxillerat dedicat al valor del dret relacionat amb aspectes de l’àmbit del medi ambient (aigua, sòl, aire, residus,…)
 2. Participants
  El premi està obert a tots els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya. Es premiarà l’alumne redactor del treball i el centre impulsor.
 3. Els premis
  S’estableix un premi i dos accèssits.
  Premi: 600,00 euros per a l’alumne i 400,00 euros pel centre educatiu.
  Els accèssits estan dotats amb 100,00 euros per cada alumne.
 4. Presentació
  • Els treballs han de ser avaluats el centre educatiu durant el mateix any de presentació al premi. Es poden presentar en format digital (pdf), i poden anar acompanyats d’audiovisuals, maquetes, etc.
  • Els treballs seran anònims. Per tant, no podrà haver-hi cap referència al nom de l’alumne, ni en el text ni en el material acompanyant.
  • El nom ha de constar en el full d’inscripció adjunt a les bases, juntament amb el títol del treball.
  • Es poden presentar de forma presencial en les oficines de Codina Advocats, situades a El Prat de Llobregat, Avinguda Verge de Montserrat, 133 1r 2a o bé digitalment per correu electrònic a l’adreça beca@codinadvocats.cat
 1. Terminis
  El termini de presentació finalitzarà el 30 d’abril de 2023.
 2. Jurat i veredicte
  El jurat estarà format per sis persones. Dues en representació de Codina Advocats i quatre persones expertes independents i especialistes en medi ambient i del mon acadèmic.
  Per la concessió del premi, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
  A. El rigor científic del treball
  B. Adequació a la temàtica
  C. La originalitat i el caràcter innovador en la forma d’abordar el treball i/o les seves conclusions.
  D. La plurisdiciplinarietat en l’enfocament i desenvolupament del treball.
  E. El potencial d’aplicació pràctica dels resultats del treball.
  El jurat farà públic el seu veredicte durant el mes de juny. Aquest veredicte serà inapel·lable. Així mateix, el jurat s’ajustarà a l’esperit i a la lletra d’aquestes bases per a resoldre, si s’escau, qualsevol dubte que en la interpretació de les mateixes es pugui produir. El premi es podrà declarar desert si cap dels treballs presentats assoleix un nivell suficient a criteri del jurat.
 1. Lliurament del premi
  El lliurament de premis es realitzarà en un acte encara per determinar i durant el qual l’autor del treball guanyador podrà disposar de la paraula per a expressar les motivacions i el contingut del seu treball.
  Amb posterioritat a aquest acte, els/les autors/es no premiats podran retirar els treballs presentats a concurs si ho van fer presencialment. Dels treballs que hagin estat premiats en quedarà una còpia a l’arxiu de Codina Advocats.
 2. Altres determinacions
  La participació en aquest premi suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases de manera que el jurat en podrà excloure els treballs que no compleixin les condicions establertes.
  El fet de presentar-se en aquest premi, no exclou que es puguin presentar en d’altres concursos.

Demana més informació al teu institut o a:
933 789 570
beca@codinadvocats.cat

Feu un comentari